Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dit zijn alleen slechts neven-kwesties, die ongetwijfeld op zichzelf van groote beteekenis zijn voor de vakbeweging, maar toch altijd blijven ondergeschikte hulpmiddelen in den grooten proletarischen klassenstrijd.

Ten opzichte van de groote lijnen in dien strijd geeft het N. A.-S. den weg aan. Ten opzichte van deze groote lijnen heeft het N. V. V. de taktiek van het N. A.-S. moeten aanvaarden. De revolutionaire massa-actie, d. w. z. de directe actie, de zelfwerkzaamheid van de arbeiders om hun economische machtsontwikkeling, hun rechten te veroveren ook in politiek opzicht, heeft het N.V.V. principieel aanvaard. Het N.V.V. is juist opgericht, heeft zijn stichting juist te danken aan het afdanken en bestrijden van die taktiek, doch is vooral tijdens den wereldoorlog genoodzaakt geworden af en toe — zij het ook met veel tegenstand van de leiders — uit ons tuighuis het syndicalistische wapen der directe actie te hanteeren.

Ten opzichte van de militaire kwestie heeft het N.V.V. zijn verouderd werkliedenverbond-standpunt moeten loslaten en is op zijn Jongste congres schoorvoetend en zeer voorzichtig in de richting van ons anti-militaristich streven opgeschoven.

Dat zijn groote vraagstukken, ten opzichte waarvan onze groote tegenstander, die geen middel heeft nagelaten om het N.A.-S. te vernietigen, het N.A.-S. ten slotte gelijk moet geven.

Daarom is het N.A.-S. onverwoestbaar en zal blijven voortgaan met zijn scherpen strijd tegen het kapitalisme, imperialisme, militarisme en oorlog en voor het bevrijdende socialisme.

Dat het N. A.-S. thans krachtiger recht overeind staat dan ooit te voren is onze trots en ook onze eer.

Moge deze korte opsomming van enkele feiten voor de arbeiders een aansporing zijn, om den strijd en de propaganda voor de onafhankelijke vakbeweging en den verderen groei en uitbouw van het Nationaal Arbeids-Secretariaat met kracht en energie te voeren.

Aan ons is de toekomst, ondanks alles.

Daarom aan den arbeid, krachtig aangepakt, ieder op zijn wijze en naar de mate zijner krachten, tot heil van het N. A.-S. en den revolutionairen strijd der arbeiders.

Op voor de onafhankelijke vakbeweging!

Leve, leve het Nationaal Arbeids-Secretariaat!

Sluiten