Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-wat door het prediken van den klassenstrijd wordt bevorderd. Er moet samenwerking zijn tusschen de werkgevers en werknemers, dat zal de komst van den maatschappelijken vrede bevorderen, aldus de propagandisten en leidersadviseurs der Christelijke en R. K. vakbeweging.

De leiders der Neutrale en Sociaaldemokratische vakbeweging maken in hoofdzaak hun bezwaren tegen de passage in de beginselverklaring, waarin gesproken wordt van „socialiseering der productiemiddelen", alzoo het socialisme in de vakbeweging wordt gebracht.

Vooral kwamen de bezwaren duidelijk naar voren toen in 1909 de Beginselverklaring van het N. A.-S. ontworpen was. Van alle kanten werd daar op aangevallen. Spiekman schreef toen aan het adres van de ontwerpers der Beginselverklaring in „Het Volk" van 9 Februari:

„Gij wilt de politieke arbeiderspartij overbodig' maken, door haar einddoel en taak even in 't voorbijgaan in het doel uwer vakvereeniging mee te voeren. Maar begrijpt gij niet, of wilt doen gelooven dat ge niet begrijpt, dat daardoor uwe vakvereenigingen zich vormen tot bepaalde socialistische instellingen?"

Niet alleen in „Het Volk", maar ook in de vakbladen van^ de Sociaaldemokratische vakbeweging werd de Beginselverklaring van het N A.-S. aangevallen.

De leiders van de Neutrale vakbeweging hebben wij nooit hooren spreken tegen de Beginselverklaring van de onafhankelijke vakbeweging, doch de stichting van het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen ') is bewijs genoeg dat men in dat kamp ook niet sympathiseert met de taktiek en strijdwijze benevens het doel van t N. A.-S.

De Beginselverklaring van de onafhankelijke vakbeweging is door de leiders-adviseurs en propagandisten der Christelijke, R. K., Neutrale en Sociaaldemokratische vakvereenigingen zonder eenig voorbehoud veroordeeld.

l) Thans Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.

Sluiten