Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een gedwongen scheidsgerecht'dus,*aanbevolen door een „klassenstrijder".

Dezer dagen is door de Christelijke en R. K. vakbeweging nog weer eens duidelijk gezegd, dat tot de meest belangrijke sociale hervormingen óók behoort de „wettelijke regeling der collectieve arbeidsovereenkomst". hi |f De arbeiders zullen dus wettelijk aan banden worden gelegd. De stakings wetten van 1903 zijn nog niet voldoende.

Beiderlei streven is tempering van den klassenstrijd. In die richting stuurt ook de werkgeversorganisatie. In België en Zweden is in de parlementen al ter sprake geweest de wettelijke regeling van arbeidsconflicten. Ook in ons land wordt bij monde van Mr. Treub, Mr. Veraart en andere invloedrijke personen over dat onderwerp in denzelfden geest gesproken. De werkgevers willen in de bedrijven niets liever dan de „rustige rust".

Worden de Christelijke en R. K. vakvereenigingen beïnvloed door de Christelijke en R. K. staatspartijen, waarin allerlei menschen zijn vertegenwoordigd, zoowel arbeiders en middenstanders als kapitalisten, welke in die staatspartijen samenwerken voor de belangen der „kleinen en zwakken", dat zijn de arbeiders, in de Sociaaldemocratische vakbeweging zijn het de leiders der S. D. A. P., die zich, evenals de geestelijke adviseurs in de Christelijke en R. K. vakbeweging, opdringen en vaak den weg aangeven, welken de vakbeweging heeft te volgen.

Dat bewijst het geval Sneevliet, die, op last van de leiders der S.D.A.P., omdat hij S.D.P.-er was, uit de Sociaaldemocratische Spoorwegvereeniging is gedrongen. Eveneens heeft Troelstra zich bemoeid met den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, die niet wilde gaan in de richting door de S. D. A. P. gewen'schtt De neutraliteit in de Soc.-Dem. vakvereenigingen is niet meer staande te houden. De invloed van de S.D.A.P. wordt duidelijk zichtbaar in alle opzichten.

Heeft Oudegeest niet gezegd: De S.D.A.P. en N.V.V. zijn wij ? Mr. Troelstra heeft op het congres van de S.D.A.P. te Rotterdam op 17 November 1918 deze'verwantschap nog weer bezegeld door te zeggen:

„Aan de S. D. A. P. kan niet gemorreld worden

zonder aan het N.V.V. te morrelen."

Sluiten