Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De propaganda voor „Het Volk", door de Soc.-Dem. vakvereenigingen en de gelden, welke uit de kassen besteed worden voor dat orgaan, komen overeen met de propaganda der Christelijke en R.K. vakvereenigingen voor de organen der Christelijke en R.K. staatspartijen.

In het 8e Jaarverslag van het N.V.V. lezen wij onder het hoofdje „Pinancieele steun voor „Het Volk"", op bladzijde 61 het volgende:

„In een van den Directeur .van „Het Volk" in het laatst van 1916 ontvangen schrijven, werd een beroep gedaan op de hulp van de moderne vakbeweging, ten bate van „Het Volk", dat, als een gevolg van de crisis in moeilijke omstandigheden verkeerde.

Gevraagd werd de medewerking tot het plaatsen eener rente-gevende obligatieleening van f50.000.—. Het Verbondsbestuur besloot deze aangelegenheid te bespreken op eene vergadering van hoofdbesturen van de bij het Verbond aangesloten organisaties, welke vergadering op 2 December 1916 plaats had.

De vergadering stond sympathiek tegenover het denkbeeld ten bate van het' blad een leening uit te schrijven, welke dan ten deele onder de vakbonden zou kunnen worden geplaatst.

Blijkens een later van den Directeur van „Het Volk" ontvangen schrijven is dooi een niet onbelangrijk aantal bij het Verbond aangesloten organisaties de gevraagde hulp verleend en is verreweg het grootste deel der obligatie-leening bij haar geplaatst."

De „neutraliteit" is bij de Sociaaldemocratische vakvereenigingen ver zoek. Onafhankelijkheid is er niet. Zij zijn één met de S. D. A. P. In wezen verschillen zij niet van de Christelijke en R.K. vakvereenigingen.

Wat betreft het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen, dat staat tot op heden nog geheel onafhankelijk van elke partij, hoewel de vrijzinnig-democratische partij er hartelijk naar vrijt. Doch de theorie van deze centrale is in strijd met de praktijk, weshalve haar bestaan vrijwel overbodig is. Haar plaats is onder het vaandel der onafhankelijke vakbeweging als organisatie in haar geheel, wat blijken zal in de volgende bladzijden.1)

') Opgemerkt moet worden dat deze Centrale de laatste maanden haar draai heeft genomen. In de pas verschenen beginselverklaring wordt nu gesproken van „samenwerking" tusschen werkgevers en werknemers.

Sluiten