Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theorie en Praktijk.

De Christelijke en R. K. werklieden verwerpen den klassenstrijd. De werkgevers echter willen wel van den klassenstrijd weten. Oók de Christelijke en R.K. werkgevers wel. De arbeidsvoorwaarden zijn bij laatstgenoemden meestal het slechtst. Getuige de lage loonen en lange werktijden *) in Noord-Brabant en Limburg.

Indien de arbeiders door middel van staking hunne loonen trachten omhoog te drijven *of den werktijd in te krimpen, dan zetten de werkgevers er alles op om den strijd der arbeiders te .doen mislukken. Ook in die streken, waar de werkgevers en werklieden heel vroom Christelijk en Katholiek zijn. Om maar een concreet feit te noemen, wijzen wij op de staking van textielarbeiders te Tilburg in 1917. De werkgevers aldaar gaven voor, dat zij de eischen, door de werklieden gesteld, niet konden inwilligen. Het bedrijf liet dat niet toe. Tijdens de staking kwam aan het licht, dat in 1916 in de gemeente Tilburg ruim 2 millioen gulden aan inkomstenbelasting méér waren ingekomen dan in de jaren daarvoor. Deze meerdere belasting was niet afkomstig van de Tilburgsche textielarbeiders, doch van de werkgevers aldaar, die zulke grove oorlogswinsten hadden gemaakt. De arbeiders een behoorlijk loon geven, dat konden die „vrome" Katholieke werkgevers niet van hun hart verkrijgen, en toen eerstgenoemden, om toch hun stoffelijke levensvoorwaarden te verbeteren, bij twee fabrikanten in staking gingen, verklaarden de anderen zich met deze twee solidair en gooiden de geheele textielbevolking in Tilburg op de straatkeien. Alle arbeiders in het textielbedrijf werden uitgesloten. Door deze R. K. werkgevers werden de arbeiders, hun vrouwen en kinderen geslagen met de hongerzweep.

De Christelijke en R. K. werkgevers aanvaarden dus den klassenstrijd wèl. Dat doen zij evengoed als de liberale werkgevers in Twente, Amsterdam en elders.

De Christelijke en R. K. arbeiders vergissen zich schromelijk, indien zij den klassenstrijd verwerpen.

*) De Arbeidswet van minister Aalberse heeft daarin eenige verandering gebracht.

Sluiten