Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schaafsma zeide, dat het plicht zijn kan of worden zich door staken tegen de overheid te verzetten

Kok meent, dat solidariteitsstakingen niet altijd af te keuren en revolutionair zijn. y

Dr. Slotemaker de Bruine deelde niet de meeninevan de sprekers en zeide dat overheidspersoneel als poIiSf niet mag staken. De heer Smeenk was van hetzelfde gevoelen

In zijn antwoord zeide Ruppert, die de inleiding had' gehouden over werkstaken en directe actie, dat het overheidspersoneel een onaanvechtbaar recht tot staken heeft „De dwangwetten zijn principieel verkeerd en niet rechtvaardig , zeide hij. ani

vel„nZH! m"cheeren de. ideeën, niettegenstaande nog velen der jeiders en adviseurs der Christelijke en R F? vakbeweging hun best doen om te remmen

Nie* zelden heeft men de taktiek der onafhankehjke vakbeweging ten opzichte van de directe actie genoemd de „staak-maar-raak-taktiek". g

„Directe actie staat een gezonden groei van een vakvereemgmgjn den weg." „De leiders der onafhankeUfte •vakbewegmg jagen, zonder eenig verantwoordSeidSgevoel de arbeiders maar zoo de straat op", a dus de tegenstanders der onafhankelijke vakbeweging

éi Aëek nietldan ,eu&en f Dat ^ent om de arbeiders van de onafhankelijke vakbeweging afkeerig te houden ' In onze bewegmg willen wij evengoed als Irgens anders

geTlggweo;drkken en wegen voor er tot -ki™

Onder directe actie moet ook niet alleen verstaan worden het plotseling neerleggen van den arbeid J directe actie wil in haar juiste bedoeling zeggen: den econórn schTn strijd van ae arbeiders rechtstreeks tegen de patrZ™kïasSe op het terrein van den arbeid. • parroonsklasse

Ten^ opzichte van deze meening staan de leiders der onafhankel jke vakbeweging nie? . alleen. Ze fa de

ïït fï. 5 18 höt met hen eens omtrcnt de directe actie. Deze zeide eens: Lie

„Ik geloof, dat wij allen in Den Haag met de geheele wetgevende macht niet in staat zfj™ vooï den arbeider te doen, wat de arbeiders zelfkünnen

Sluiten