Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan <het bestuur van het N. A.-S. overliet, schreef op 15 Augustus aan het Kon. Nat. Steuncomité het volgende:

„ln verschillende plaatsen des lands treft men belangrijke groepen van arbeiders aan, die thans reeds maanden en maanden zonder werk zijn en .daardoor in dezen tijd, waarin bijna alles exorbitant duur is, vaak van betrekkelijk kleine steunbedragen ,'Ï£V* \ .moeten leven.

Daarnaast is te verwachten, dat dezen, winter nog duizenden werkloos zullen worden en ondersteuning noodig hebben. Behoudens betrekkelijk weinig uitzonderingen zijn ook deze laatst bedoelde groepen door de herhaaldelijke prijsstijging der levensbenöodigdheden, ook gedurende den tijd, dat zij nog werk hadden, niet in staat geweest zich voldoende voeding en kleeding te verschalfen, zoodat te verwachten is, dat zij het aantal dergenen, in wier gezinnen de honger zijn intrede heeft gedaan, zullen vermeerderen, wanneer zij den komenden winter van betrekkelijk kleine steunbedragen zullen moeten leven.

Wij hebben ons daarom afgevraagd, of het geen aanbeveling zou verdienen om in streken, waar een speciale industrie is gevestigd en waar t wenschelijk en van belang kan zijn een reserve van vakbekwame arbeiders te houden, in afwachting van een komenden beteren tijd, besprekingen te openen met de industrieelen ter vorming van zulk een reserve onder uitbetaling van een loon, hetwelk slechts weinig blijft onder het gemiddeld inkomen, dat in den laatsten tijd door normalen arbeid werd verdiend, zoodat voor hen een maatregel zou worden getroffen als in het havenbedrijf te Amsterdam en Rotterdam is tot stand gebracht."

Nu interesseerde het N.V.V. zich wèl voor de ongeorganiseerde groepen van arbeiders waarvoor 't op 26 Juli, ongeveer 3 weken daarvoor, nog de zorg overliet aan het Nationaal Arbeids-Secretariaat. Dat het Dagelijksch Bestuur van het N.V.V. zóó plotseling de noodzakelijkheid van de 'tactiek der onafhankelijke, revolutionair syndicalistische

Sluiten