Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij zullen zoo verstandig zijn, ons daaraan niet te storen. Wij gaan den weg dien wij meenen dat gevolgd moet worden en laten ons door geen enkelen vijand van de onafhankelijke vakbeweging beïnfluenceeren.

* * *

Uitkeeringsfondsen.

Wij zijn ook voorstanders geworden van uitkeeringsfondsen, werkloozenverzekering, ziekteverzekering, enz. Dat is ook een geliefkoosd „argument" onzer tegenstanders. Alsof wij ons ooit als tegenstanders daarvan verklaard hebben. Indien wij tegen de uitkeeringsfondsen een en ander hebben gezegd, dan hebben wij dat gedaan in dien zin, dat wij het verkeerd vonden en nog vinden om de contributie van de arbeiders daarvoor te gebruiken. Dezen hebben van hun lage loonen al zooveel te betalen, dat, door óók nog te contribueeren voor velerlei fondsen, de uitgaven in het gezin nog kleiner worden en het stoffelijk tekort grooter.

Hoe zouden wij als socialisten tegen ziekte-, werkloozen- en andere uitkeeringen kunnen zijn? De eisch van zulke uitkeeringen is zelfs een socialistische eisch.

Indien een arbeider ziek is geworden, zou hij dan geen recht hebben op hulp? Op welken grond zou men hem die hulp ontzeggen? Is het zijn schuld dat hij ziek werd of dat hem een ongeluk overkwam ? Weineen, immers I Zoo is het eveneens met den arbeider die geen gelegenheid heeft om te werken, hetzij" door weersgesteldheid, gebrek aan grondstof of gebrek aan werk.

. De arbeider behoort tegen al deze eventualiteiten verzekerd te zijn. Maar daarvoor moet hij van zijn schrale loon niet zelf zorgen, dat is de taak van de gemeenschap, wat in onze kapitalistische maatschappij de Staat is, hoewel aan deze „staatsgemeenschap" vele fouten kleven.

* * *

Politieke actie.

De onafhankelijke vakbeweging bemoeit zich niet met parlementarisme, evenmin als zij zich met de gods-

Sluiten