Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstige overtuiging harer leden inlaat. Dat alles ligt buiten het terrein van haar werkzaamheden. Dat wil daarom niet zeggen, dat de onafhankelijke vakbeweging zich niet zou oriënteeren op het terrein der wetgeving. Zeer zeker doet ze dat. Indien ze het niet deed zou zij daarmede de belangen der arbeiders enorm schaden. Want het kan niet worden ontkend, dat arbeidswetten, pensioenwetten, ongevallen-, invaüditeits- en ouderdomswetten, enz. voor de arbeiders zoo belangrijk zijn, dat zij bij het tot stand komen er van hun invloed moeten aanwenden. Indien nu de onafhankelijke vakbeweging zich om de totstahdkoming daarvan niet bekommerde, zou zij daarmede blijk geven de belangen der arbeiders niet te begrijpen.

Waar de onafhankelijke vakbeweging overal en altijd waar het geldt de belangen der arbeiders op de bres staat, daar spreekt het als van zelf, dat ook gelet wordt op hetgeen er op het terrein der wetgeving kan en moet worden tot stand gebracht. Dat deed de onafhankelijke vakbeweging sedert haar bestaan. En nu komen de propagandisten der Sociaal-democratisch-moderne vakbeweging en anderen vertellen, dat de onafhankelijke vakbeweging ten opzichte daarvan is veranderd.

Wij denken er niet aan om lang stil te staan bij deze bewering. Wij hebben daarbij ook niet lang stil te staan, daar het verleden der onafhankelijke vakbeweging bedoelde bewering logenstraft.

In een gedelegeerdenvergadering van het N. A. S. werd reeds 6 Mei 1900 — dus negentien jaar geleden — op voorstel van het hoofdbestuur van den Nederlandschen Metselaarsbond besloten een adres te richten aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal ten gunste van de Ongevallenwet. Men zie daaromtrent blz. 25 van het Gedenkboek van het N. A.S. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze landelijke centrale uitgegeven. Daar lezen wij:

„Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Mijne Heeren,

Het Nationaal Arbeidssecretariaat, vertegenwoordigende 14.000 georganiseerde arbeiders, gezien de Wet op de Ongevallen, aangenomen door de

Sluiten