Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zou een algemeene opmerking willen maken: het gegoochel met het woord syndicalisme zou, meen ik, wel wat minder kunnen geschieden. Het lijkt mij allermalst dat men meent heel wat te hebben bewezen wanneer men iets syndicalistisch heeft gedoopt of heel wat heeft aangevoerd tegen een bepaald voorstel, wanneer men zegt dat de syndicalisten hetzelfde doen. Het argument zegt niets; als een bepaald middel helpt, de machtspositie der arbeiders versterkt, die van het kapitalisme verzwakt, dan aanvaard ik dat, al kwam het van den duivel zelf."

Dat is een heel deugdzaam woord van Stenhuis, jammer dat hij er niet altijd naar gehandeld heeft.

De redacteur Oudegeest plaatst onder het artikel van S. een paar kolommen tegenschrift, waaruit wij het volgende citeeren:

„Wanneer het waar zou zijn, dat de actie tegen het Landstorm-ontwerp de machtspositie der proletariërs „duurzaam" zou versterken, dan zou S. ook niet noodig gehad hebben zijn principes over boord te gooien, want tot dusverre hebben juist de gemeenschappelijke principes van hem en ons juist volkomen aan dit doel, de duurzame machtspositie van het proletariaat beantwoord.

Het verschil tusschen hem en ons is dan ook slechts, dat wij deze actie wenschen gevoerd te zien door de S. D. A. P. en van deelname door het N.V.V. aan zoodanige zeer gewichtige, maar toch zuiver politieke actie, verzwakking vreezen van de machtspositie der arbeiders, doordat het de vakbeweging voert op banen, welke de hare niet zijn en daardoor op den duur hare ontwikkeling schaadt, terwijl dé goede verhoudingen in de arbeidersbeweging worden ontwricht.""

Verder schrijft Oudegee'st onder 't artikel van Stenhuis:

„Dat wij de vredesdemonstratie te Basel, op verzoek der internationale arbeidersbeweging hebben gesteund, is juist.

Sluiten