Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, enz.

Overtuigd, dat een herhaling van den huidigen wereldoorlog onvermijdelijker wordt en blijft, naarmate de bewapening in alle kapitalistische staten voortschrijdt; dat deze steeds hooger opgevoerde bewapening bovendien moet leiden tot den economischen ondergang der volkeren; draagt het Verbondsbestuur op, elke poging en elk streven in de internationale der socialistische arbeidersbeweging, teneinde te komen tot algemeene ontwapening, ten krachtigste te steunen."

Eindelijk is het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen ook OVERTUIGD geworden, dat een bestrijding van het militarisme niet leidt tot verderf voor de vakbeweging, doch dat daardoor wordt voorkomen de economische ondergang der volkeren.

Jammer dat de leiders der moderne vakbeweging zoo laat tot dat inzicht zijn gekomen.

Hadden zij de herhaalde pogingen der Franschen op internationale congressen, om het anti-militarisme ter sprake te brengen, niet met groote meerderheid van stemmen verworpen, doch integendeel hen krachtig in die pogingen gesteund, WELLICHT WAS DB AFSCHUWELIJKE WERELDOORLOG NIET GEKOMEN.

Te laat heeft de moderne vakbeweging ingezien dat haar standpunt tegenover het anti-militarisme niet deugde. Gelukkig dat zij dat nu ingezien en het verlaten heeft OM DE ONAFHANKELIJKE VAKBEWEGING, OOK OP DAT TERREIN, TE VOLGEN.

De groote lijnen in den strijd tegen het kapitalisme worden aangegeven door de revolutionair-syndicalistische, d.i. de onafhankelijke vakbeweging. Het moderne kapitalisme drijft de vakvereenigingen dien weg op.

* * *

De algemeene werkstaking.

De moderne vakbeweging heeft niet alleen haar houding veranderd ten opzichte van den strijd tegen het

Sluiten