Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

militarisme, doch evenzeer tegenover de algemeene werkstaking.

Hoe in de kringen der moderne en eveneens in die der neutrale vakbeweging gedacht werd over de algemeene werkstaking, is overbekend. Wel wordt thans heel brutaal door de leiders der moderne vakbeweging gezegd, dat zij altijd voorstanders daarvan zijn geweest, doch de werkelijkheid is een beetje anders. Op het congres der S.D.A.P. in 1917 gehouden, heeft Mr. P. J. Troelstra zoojuist weergegeven wat de algemeene werkstaking in de oogen der S.D. A.P.-ers en N.V.V.-ers beteekende. >'

Bij de bespreking van het aanwenden der middelen tegen de onwillige regeering zeide Mr. Troelstra:

„Wij hebben de algemeene werkstaking als revolutionaire gymnastiek steeds verworpen. Wij zullen, als men een aanslag wil doen op onze heilige goederen, niet nalaten haar toe te passen."

Zoo is het. De algemeene werkstaking is door hen steeds bespot en gehoond.

En wat valt er thans te constateeren ? Van tegenstanders zijn het plotseling voorstanders geworden. De praktijk dwingt ook aan dien kant tot het hanteeren van het wapen de algemeene werkstaking.

De leidende personen in het N. V. V. verklaren thans ruiterlijk voorstanders te zijn van de Algemeene werkstaking.

De middelen welke door de moderne vakbeweging in den klassenstrijd van het proletariaat zijn aanbevolen, deugen niet meer. Nu moet toevlucht genomen worden tot het middel, dat de onafhankelijke vakbeweging altijd propageerde, doch dat door de leiders der moderne vakbeweging werd betiteld met den naam revolutionaire gymnastiek.

De moderne vakbeweging heeft wellicht uit de lessen die het kapitalisme haar gaf, leering getrokken. Dat kan niet anders dan toegejuicht worden. Want daarmede is de arbeidersbeweging in het algemeen weer een stap nader gekomen tot de waarheid, dat de verlossing der proletarische klasse uit de klauwen van het nooit te verzadigen kapitalisme, het werk zijn moet van de arbeiders zelve en

Sluiten