Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het niet waar is wat de voorzitter van het N.V.V. in de Kamerzitting van 20 November 1918 zeide, n.1. dat het slembiljet het sterkste wapen is in den strijd der arbeidersklasse.

Hoe de heer Oudegeest nu zoo plotseling óók voorstander is geworden van de algemeene werkstaking, is alleen te verklaren uit de feiten, welke de historie der internationale arbeidersbeweging hem opdringen. De internationale gebeurtenissen stellen ten opzichte van dit belangrijke strijdwapen voor de arbeidersklasse de onafhankelijke vakbeweging eveneens schitterend in het gelijk.

Zullen de leiders der moderne vakbeweging dat erkennen? Neen, dat zullen ze niet. Zij zullen het overal nog doen voorkomen* alsof de onafhankelijke vakbeweging haar standpunt verlaat en zich voegt naar het N. V. V.

Dat ondervinden wij nog dagelijks.

Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen wordt niettegenstaande deze valsche propaganda, gedwongen, van koers te veranderen. In de buitengewone vergadering van het N.V.V., in het voorjaar van 1917 gehouden, zwenkte Heijkoop, en daarmede de geheele moderne vakbeweging, met de volgende woorden naar het syndicalisme:

„Na den oorlog- moeten wij grondig onze tactiek herzien. Wij moeten niet in naam, maar in de daad het internationalisme toepassen, ten einde niet, als het imperialisme wederom een oorlog noodig heeft, het slachtoffer van kapitalistische belangen te worden."

De tactiek van het N.V.V., voorheen gevoerd, deugde dus niet. Door Heijkoop wordt bevestigd wat onzerzijds altijd den arbeiders is voorgehouden.

Als nu in de kringen van de moderne vakbeweging van de zwenking hunner leiders maar voldoende nota wordt genomen, dan moeten zij komen tot de onafhankelijke vakbeweging. En dat zal gebeuren. De teekenen zijn er voor aanwezig. De ontevredenheid over tactiek en strijdmiddelen, in de moderne vakbeweging toegepast, wordt voortdurend grooter.

Dat en dat alleen, dwingt de'leiders dier beweging, lonkjes te werpen naar deVmafhankelijke vakbeweging en hare strijdmiddelen.

Sluiten