Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom wil het bestuur van het N. V. V. thans bespreking-en houden met het bestuur van het N. A.-S. over zaken die algemeen de belangen der arbeiders raken.

Ook in de neutrale vakbeweging worden de middelen der onafhankelijke vakbeweging aanvaard.

Ten opzichte van de algemeene werkstaking heeft het bestuur van het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen in „De Vakstrijd", het orgaan van genoemde Centrale, van Juli 1917 reeds deze verklaring gegeven:

Verklaring van het bestuur van het verbond:

„Het bestuur van het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen, van oordeel:

dat in de tegenwoordige omstandigheden een zoo gelijkmatig mogelijke distributie der voorradige of te produceeren levensbehoeften van 't allergrootste belang is om te voorkomen, dat de arbeidende klasse blijft achtergesteld bij de meergegoeden, in de mogelijkheid om zich van de noodzakelijkste levensbehoeften te voorzien;

_ dat weliswaar een volstrekt algemeene werkstaking zeker niet zou kunnen strekken tot verbetering of opvoering der productie of verbetering der distributie, maar dat het nederleggen van den arbeid als uiting van protest en gelijktijdig om gelegenheid te bekomen tot demonstreeren voor toepassing der distributie, het eenige middel is in de handen der arbeidende klasse, om haar invloed te doen gelden, bijaldien andere maatregelen vruchteloos mochten blijken;

dat het proclameeren eener algemeene staking, voor zoover de daartoe in aanmerking komende bedrijven om redenen van maatschappelijk belang ten eenenmale van dusdanige actie zijn uitgesloten (openbare diensten, verlichting en drinkwatervoorziening, post- en telegraafdienst, ziekenverzorging, enz,) nooit anders dan een alleruiterste stap zou kunnen zijn en

Sluiten