Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeld in hare beginselverklaring, opnam, dat als einddoel van den vakstrijd de socialiseering van grond en arbeidsmiddelen moest gepropageerd worden, werd daartegen zeer fel opgetreden.

Doch eindelijk hebben deze propagandisten ingezien, dat zij ten opzichte van dit GROOTE EN BELANGRIJKE PROBLEEM, in 't verleden óók verkeerd hebben gezien.

Thans zijn zij tot de overtuiging gekomen, dat de vakvereenigingen niet uitsluitend hebben te strijden voor Ioonsverhoogingen, verkorting van arbeidstijd en het verbeteren der arbeidsvoorwaarden in het algemeen, doch dat deze behooren te streven naar het socialisme. De noodzakelijkheid daarvan is eindelijk bij de moderne vakbeweging gebleken.

Wij herinneren ons nog de Novemberdagen van 1918.

Het N.V.V. en de S. D. A. P. wilden toen het kapitalisme en de regeering omver gooien, op. den grondslag van een gezamenlijk opgesteld program van actie. Dat program hield o.m. ook in:

- Socialisatie van alle bedrijven, welke daarvoor in aanmerking komen.

Al zou de socialisatie van bedrijven, zooals door het N.V.V. en S.D.A.P. bedoeld, er misschien nog wel een beetje anders hebben uitgezien dan wij dat wenschen en ook zouden doorvoeren, indien daartoe de kans bestond, de socialiseering der bedrijven is toch in beginsel daarmede door de moderne vakbeweging aanvaard en het starre verouderde standpunt, dat ingenomen werd tegenover de onafhankelijke vakbeweging, over boord gegooid.

Nu kunnen de propagandisten van de moderne vakbeweging wel zeggen: „onze vakbeweging heeft niets te maken met de S.D.A.P.", maar een dergelijke bewering is niet vol te houden na hetgeen er tusschen S. D. A. P. en N.V.V. in November 1918 is gebeurd.

Op het congres der S.D.A.P. en N.V.V., benevens de Arbeiderscoöperaties, gehouden op 16 November 1918, waren aanwezig: 498 afdeelingen der S.D.A.P., 34 hoofdbesturen van vakbonden, 999 afdeelingen van vakbonden, 55 bestuurdersbonden en 22 coöperaties. Het moderne vakvereenigingselement was hier dus wel vertegenwoordigd.

Sluiten