Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En onder luid gejuich der aanwezigen zeide Mr. P. J. Troelstra den tweeden dag:

„Deze dagen zijn een manifestatie der een" heid tusschen partij en N.V.V. Dat is een groote oogst. Men kan niet tornen aan de S.D.A.P. zonder 't tevens te doen aan het N.V.V., en omgekeerd. Wij staan sterker en krachtiger dan ooit te voren."

Duidelijker behoeft het niet gezegd te worden om het verwantschap tusschen twee stroomingen, welke trouwens gelijk zijn, op te merken.

De Federatie Amsterdam der S.D.A.P. en de Amsterdamsche Bestuurdersbond belegden op 2 December een groote openbare vergadering. Edo Fimmen, de secretaris van het N.V.V., zeide daar:

„Op de conferentie te Rotterdam, in den nacht van 10 op 11 November, was men algemeen van meening, dat de tijd van revolutie in Nederland nog niet aanwezig was. De moderne vakbeweging heeft ■ dan ook niet voor de revolutie gewerkt. Wil dat echter zeggen, dat wij tegen de revolutie zijn? Het lijkt mij gewenscht klaren wijn te schenken. Het Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen is revolutionair, werkt voor verbeteringen van arbeidsvoorwaarden, maar ook voor een betere en andere samenleving.

Als die moet komen door de revolutie, als het leed der arbeidersklasse kan worden weggenomen door de revolutie, dan zou ik zeggen: liever vandaag dan morgen. Maar daaraan moet vooraf gaan een revolutie in de hoofden der Nederlandsche arbeiders. Eerst dan is het oogenblik gekomen en is het de tijd, dat een regeering, die wil handhaven een onrechtmatig verkregen bezit, zal kunnen en moeten worden weggevaagd."

Fimmen'wil met de moderne vakbeweging ook tot

een andere maatschappij.

Deze andere maatschappij kan er slechts komen bij de doorvoering van het socialisme.

Grond en arbeidsmiddelen moeten daarvoor komen in het bezit der gemeenschap.

Sluiten