Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fimmen is, betreffende socialisme en vakbeweging dus geheel bekeerd. En de andere reformisten met hem.

Het Internationaal Vakvereenigingscongres, 28 Juli te Amsterdam gehouden, nam omtrent de socialisatie van de productie-middelen een resolutie aan waarin deze passage voorkomt:

„De Commissie verzoekt het Congres als zijn meening uit te spreken, dat uit den door den oorlog geschapen internationalen toestand blijkt de onmacht van het kapitalisme om de productie zoodanig te reorganiseeren, dat het welzijn van de volksmassa er door verzekerd wordt.

Erkennend den grooten arbeid, volbracht door de vakbeweging voor alle arbeiders in 't algemeen en voor de georganiseerden in 't bijzonder, verklaart het Congres: •

dat het noodzakelijk is, dat de inspanning en actie van het proletariaat van alle landen gericht worden op de socialisatie van de productiemiddelen;

overwegend dat de vakvereenigingen de aangewezen organen en de grondslag zijn voor dé verwezenlijking van de socialisatie."'

Zoo draait de reformistische vakbeweging, zelfs internationaal, naar het syndicalisme.

Indien wij van begin tot einde de moderne vakbeweging volgen bij hare zwenkingen, dan moeten wij constateeren, dat zij hare oude plunje heeft over boord gegooid en in beginsel, evengoed als bij het gebruiken der middelen voor directe verbeteringen, is gekomen op het standpunt der onafhankelijke vakbeweging, welk standpunt door de leiders der moderne vakbeweging is bespot en gehoond, tot schade en schande van de arbeidersbeweging in het algemeen.

Zoo zij hetl

Sluiten