Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien. Veeleer bezinkt geleidelijk de overtuiging in de hoofden, dat met de deelname van Amerika een tweede oorlogsfaze is ingetreden, welke langer duren kan dan wat reeds achter ons ligt.

Een milliard en méér voor uitgaven, noodig om ons

land buiten den oorlog te houden en de kracht van ons volk vee* nèg dieper inzinking te behoeden, maar waarmede niets is opgebouwd, waarvan een nieuw geslacht de vruchten oogsten zal. ^

„Rood is duur" — de-klassieké verkiezingsleuze, als het fp tegen ons ging. Maar hoeveel goeds en blijvends ware met dat miïliard-en-méér te doen gewéést, indien het aan maatschappelijke hervormingen en vermeerdering van de geestelijke ontwikkeling des- volks ware ten goede gekomen.

Nu moeten de zwaar-dtukkende belastingen, worden opgebracht omiden put te dempen, welken onze tegenstanders in de jareft vóór de» oorJog hebben gegra-vea, zooder acht teslaan op on s vermaan, dat het krankzinnig opjagen der bewapening m het losbarsten van 'n wereldramp eindigen m oe s t.

De Sociaaldemokratie, welke tot het einde toe dat verzet tegen het militarisme tot het middelpunt van hare. politieke aktie heeft gemaakt, is de éénige geweest, welke aan het uitbreken van den oorlog niet medeplichtig stond.

Toen wij de vorige verkiezingen ingingen, was het geluid van de vredesklokken van Bazel in onze ooren, en het ver-1| zet tegen de bewapening was ons sterkste punt van aanval.

De Rechterzijde ging ten strijde onder de leuze van versterking der weermacht.

Het program der Concentratie zweeg met voordacht over de militaire vraagstukken.

En toen men ons na de verkiezingen tot .méé-regeeren noodde, en onze éérste voorwaarde was, dat de militaire

Sluiten