Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwingt, zelfs tegen hun wil, om zélf de grenzen te bezetten, welke het naburige land onbeschermd open stelde. Het vrij-laten der grenzen ware een oproep gelijk, tot de oorlogvoerenden gericht, om het terrein van den weerlooze te bezigen voor hun moordbedrijf. Zulk 'n houding hier te verdedigen moge dan „geen man en geen cent" heet en, het beteekent, dat men willoos en weerloos zijn laats ten man en zijn laatste cent ter beschikking van de oorlogvoerenden stelt, ja ze aanspoort, om daarvan een dankbaar gebruik te komen maken.

IWïj moeten in dit verband ook signaleeren de liefhebberij, waaraan onze tegenstanders zich schuldig maken, door ons op vergaderingen toe te roepen: „Zijt gij sociaaldemokraten ? Neen, Liebknecht, dat is een man naar mijn hart!" Dikwijls komt dat debat van braaf-burgerlijke zijde, waar men een Liebkneeht dirèkt zou opsluiten, zoodra hij zijne ideeën hier verkondigde, en waar men z è 1 f voor de bevordering der ontwapening en van den vrede geen hand heeft uitgestoken. Tot deze lieden spreke men: „En gij en uws gelijken, wat hebt gij zélf gedaan?" Maar dat nog daargelaten, 'het geheele beroep op Liebkneeht is v a 1 s c h ! Liebkneeht strijdt tegen de Duitsche regeering, welke hij als de schuldige beschouwt van een oorlog, uit veroveringszucht aangevangen. Maar in Nederland gaat het om het blijven buiten den "oorlog. En hierover denkt Liebkneeht precies als elk van ons, en hij' heeft dat zelf nadrukkelijk uitgesproken.

Wil nu onze medewerking aan de handhaving der neutraliteit zeggen, dat wij klaar staan, om oorlog te voeren, zoodra onze onzijdigheid geschonden wordt? Dat wij, socmaldemokraten, als onze onzijdigheid mocht geschonden wordenf dus ook gereed staan om eene Regeering te steunen, die dan Nederland in den oorlog voert? Men meene niet, dat het een uit het ander voortvloeit. Wie geweJdidadig de schending zijner neutraliteit belet, pleegt daar-

Sluiten