Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede geen oorlogsdaad, en is ook niet «verplicht zich te beschouwen als in oorlog met dien aanrander. En ^ens Arnhemsche kbngpes heeft dan ook, toen het in April *9QS de mobilisatie om den vrede voor Nederland te bewaren goedkeurde, bet vertrouwen uitgesproken:

,,dat de partijleiding zich ook verder 'bij de toepassing dezer beginselen zal la*en leiden door haar eigen opvatting van het wezenlijk 'belang des volks.'*

I

Wij zullen dus elk geval op zichzelf beschouwen, èn allereerst toetsen aan het belang der arbeidersklasse. Wij zullen geen honderdduizenden menschenlevens offeren op het „veld van eer" voor een pleit, dat bij voorbaat verloren is. Ons begrip van „eer" ligt elders. Wij zullen het uiterste doen, om' den vrede te handhaven op ons gebied, en als hier de oorlog kömt, dan zal hij ons door buitenland&oh geweld worden opgedrongen, doch nimmer door ons, geheel of gedeeltelijk, vrijwillig worden aanvaard, zoolang ontkomen mogelijk blijft.

De uitwerking dezer beginselen.

Op allerlei wijze hebben de sociaaldemocraten in de Kamer gestreefd naar de uitwerking der beginselen, welke hierboven als het standpunt onzer Partij in den oorlog werden omschreven.

1 Allereerst was daarvoor noodig, dat de Kamer meer dan vroeger kennis kreeg van de handelingen onzer Regeering op het gebied der buitenlandsche politiek, (waarover volgens de Grondwet de Regeering vrijwel alléén te beslissen heeft. Een onhoudbare toestand, want geen volk wil met een blinddoek voor oogen, aan de leidende 'hand van een minister, een ongewisse, onheil-zwangere toekomst tegemoet gaan. Reeds in het begin van den oorlog, op 26 Januari 1915,

Sluiten