Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemde mogendheden in dezen gevaarlijken tijd beter dan tevoren op de hoogte zouden worden gesteld. 1)

Moeilijker was onze taak, zoo dikwijls wij moesten tegenhouden, dat onze doode en levende weermiddelen werden uitgebreid. Dit toch was méér dan het gebruik maken van het beschikbare voor de handhaving onzer neutraliteit. Het kon nimmer onzen steun krijgen. Wij hebben er steeds tegen gestemd, alleen of bijna all e e n. Geen oorlogs-, geen marinebegrooting ging voorbij zonder ons verzet.

En het ergste was voor de sociaaldemokraten nog, dat de Regeering, die deze voorstellen om nieuwe bewapening aan te schaffen deed, èn de burgerlijke meerderheid der Kamer, die ze aanvaardde, zeer goed wisten, dat de uitvoering van al deze plannen toch eerst mogelijk was na den oorlog. Inplaats dus minstens af te wachten, of de voorwaarden, waarop de vrede tot stand zou komen, ons dichter zou brengen bij de ontwapening, gingen de Regeering en het burgerlijk deel der Kamer met den ouden ijver voort, den volgenden oorlog voor te bereiden. Zij hadden van de ontzettende ervaringen dezer jaren niets geleerd!

Letten wij slechts op de jongste begrootingen van Marine en Oorlog! Bij Marine verzette Hugenholtz zich met kracht tegen het toestaan van gelden voor kruisers en speciaal ook voor vliegtuigen, welke hij noemde: „permanente werken, die niet alleen voor dezen tijd gelden, maar ook voor den tijd na afloop van den oorlog." Hij vroeg stemming over dezen post. Met de sociaal-demokraten stemden tegen: één katholiek, één Unie-liberaal en de „wilde" heer Bichon. Al de anderen stemden v ó ó rJ

') Overigens valt onze aktie ten aanzien van de buitenlandsche politiek buiten het kader dezer brochure. Men leze daarvoor: »Voor den Wereldvrede! Weg met de geheime Diplomatie», door Dr. J. van Leeuwen. Prijs 10 cent.

Sluiten