Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT*

Dit boekje, bedoeld in de eerste plaats als tegemoetkoming aan den Zwem-Eisch voor candidaat-Leeraren en- Leeraressen in de Lichaamsoefeningen, verschilt in zooverre van reeds bestaande handleidingen, dat het — vooruitloopende op dien Exameneisen — tevens den weg aangeeft tot massa-opleiding in de zwemkunst. De individueele-opleiding moge al op goede resultaten bogen, onbruikbaar blijft ze daar, waar het er op aankomt binnen een kort tijdsbestek velen tegelijk zwemvaardig te maken. De door ons voorgestane, in Hoofdstuk II en III nader aangeduide methode, heeft de daarvan verwachte resultaten opgeleverd. Gemiddeld in 23 lessen, waarvan een tiental op het droge, vermochten klassen van 24 leerlingen in haar geheel inderdaad „zwemmen" te leeren, hetgeen zeker niet op eenige andere of even gemakkelijke wijze bereikbaar is.

Zeer hopen wij, dat deze handleiding tevens een bruikbare gids zij voor hen, die zich zullen onderwerpen aan het Examen, door den Nederlandschen Zwembond ingesteld.

In een Aanhangsel meenden we datgene te moeten vereenigen, dat, aan het zwemmen annex zijnde, zoo geschikt onder goede leiding beoefenbaar is en er eene blijvende bekoring aan weet te verschaffen.

Onzen arbeid verdeelden we zoodanig, dat de eerste ondergeteekende de Hoofdstukken II tot en met VI voor zijne rekening nam, terwijl de tweede ondergeteekende het overige bezorgde.

Ten slotte willen wij ons wel zeer aanbevelen voor op- en aanmerkingen van hen, die zwemmen of zwemonderwijs verder dan bij name kennen.

VAN DE GRIENDT.

?roninfD- Mei 1918. VAN SCHAGEN.

Amsterdam,

Sluiten