Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

realiteit te worden, wanneer het zwemmen opgenomen wordt als verplicht leervak der school. Het feit, dat de ezameneischen voor candidaten voor de acte M.O. Gymnastiek — immers zullen het toch de gymnastiekleeraren zijn, die in de toekomst het zwemmen te onderwijzen hebben — reeds eenigszins met die mogelijkheid rekening houden, stemt al dankbaar. *)

In het opzicht van schoolonderricht in het zwemmen geeft het buitenland den toon aan. In Hamburg is het Z. O. op de volksscholen verplicht, in Brussel op de Normaalschool eveneens. In Zweden en Noorwegen is deze materie officieel geregeld, terwijl ten onzent, en nog wel in de tweede stad des lands, dit onderwijs voor leerlingen van de hoogste klasse der lagere school slechts facultatief is gesteld.

Over de vraag, „of het zwemmen voor jeugdige personen, jongens en meisjes, aanbeveling verdient ter bevordering hunner lichamelijke ontwikkeling," is door den Haarlemschen arts Dr. Merens uitvoerig gesproken op het Congres voor Watersport, dat in 1915 plaats vond, en is door hem als conclusie uitgesproken, dat:

I. In het algemeen omstreeks in het zesde levensjaar met de zwemoefeningen een aanvang kan worden gemaakt.

II. De mogehjké nadeelen van dien aard zijn, dat zij bij inachtneming van groote voorzichtigheid en bij goede waarneming van het kind nimmer tot blijvende schade voor de gezondheid behoeven te leiden.

III. Het zwemmen bevordert, zoowel direct als indirect, de lichamelijke ontwikkeling van het kind.

Op dit Congres, dat van groote propagandistische beteekenis is geweest voor de watersport, en waarop

*) Deze oude benaming van het Diploma, dat recht geeft aan bezitters middelbaar onderwijs te geven in de lichaamsoefeningen, wordt hier nog eens gegeven.

Sluiten