Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terecht de zwem vaardigheid van ons volk een defensiebelang geheeten werd, is nog het uitvoerige Rapport besproken van de Heeren Bredius en Kellenbach, handelende over de vraag: „Hoe kan, in verband met de algemeene lichamelijke ontwikkeling, de zwomsport in Nederland, in 't algemeen en onder de jongeren in het bijzonder, worden bevorderd, enz." Dit Rapport leidde tot de conclusie:

„dat het in verband met de lichamelijke opvoeding van élk Nederlander in hooge mate een strenge eisch. is om te leeren zwemmen en voor de jongeren in het bijzonder, en met de meest mogelijke klem moet worden aangedrongen bij de autoriteiten om, waar slechts mogelijk, verplicht zwemonderwijs voor de hoogste klasse der lagere scholen zoo spoedig mogelijk in te voeren."

Moge het den hoogen autoriteiten binnen afzienbaren tijd behagen een zoo belangrijke daad te verrichten, waarvan het gevolg niet minder beteekent, dan een factor tot levensbehoud voor een geheel volk!

Sluiten