Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSEL uit het jaarverslag van den Secretaris van de Vereeniging voor de Lichamelijke Opvoeding der schooljeugd te Groningen, over het jaar 1916.

Nadat het Bestuur van de Vereeniging „L. 0. S." in 't voorjaar van 1916 voorloopig een terrein had gehuurd om — evenals vóór den oorlog — op Woensdag- en Zaterdagmiddag de openluchtspelen met schoolkinderen te beoefenen, bleek kort daarop, dat het plan niet tot uitvoering kon komen. Slechts enkele onderwijzeressen en onderwijzers werden bereid gevonden, om zich belangeloos als spelleider beschikbaar te stellen. En om bezoldigde leiders (sters) aan te stellen, daartoe was en is de Vereeniging finantieel niet sterk genoeg.

Getracht werd daarom op andere wuze vruchtbaar werkzaam te zijn in 't belang van de lichamelijke opvoeding der schooljeugd. Reeds meermalen was er de aandacht op gevestigd, dat slechts een zeer klem deel der schoolkinderen in de gelegenheid gesteld kan worden om het zwemmen te leeren. En toch blijkt elk jaar, dat bijna alle jongens en vele meisjes graag aan het zwemonderricht deelnemen. Maar doordat het onderricht tot nu toe hoofdelijk gegeven wordt, moet verreweg het grootste deel teleurgesteld worden. )

*) In het verslag van den Schoolarts der gemeente Groningen, over het jaar 1915: „

Van het kosteloos zwemonderricht valt te vermelden, dat »6 ioneens en 45 meisjes van de lessen hebben geprofiteerd. Van deze kinderen hadden op het einde van het seizoen 70 jongens en 16 meisjes het zwemmen geleerd. De lessen zijn gegeven van

Sluiten