Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodoende leert slechts een klein deel van de Groninger burgers in hun jeugd zwemmen, wat zeker wel de hoofdoorzaak zal zijn, dat er van de uitstekend ingerichte gemeentelijke bad- en zweminrichting aan den Eeldersingel niet zooveel gebruik wordt gemaakt als mogelijk en wenschelijk is.

In navolging van het buitenland besloot de Vereeniging daarom eens een proef te nemen met het klassikaal zwemonderwijs. Bij het slagen van de proef zou dan aangetoond zijn, dat het aantal leerlingen gemakkelijk 12 * 15 maal zoo groot genomen kon worden.

Het Bestuur stelde zich voor, het eigenlijke zwemonderricht door doelmatige voorbereidende oefeningen op het droge te laten voorafgaan. *)

Op verzoek verleenden Burgemeester en Wethouders van Groningen hun welwillende medewerking, door

1 Juni tot 1 September, voor de jongens van 7 tot 8H uur 's morgens en van 4& tot 6% uur 's namiddags, voor de meisjes van t2 tot 1H uur. In de groote vacantie was de gelegenheid den geheelen dag opengesteld. Alle kinderen, die aan de lessen hebben deelgenomen, zijn van te voren door mij onderzocht. Hiervan is het gevolg geweest, dat een jongen met epileptifonne aanvallen is afgekeurd en dat verder niet zijn toegelaten twee jongens, een wegens sterke otorrhoe, de andere wegens etterende halsklieren, mede uit vrees, dat door dén etter het water in het zwembassin zou worden verontreinigd. Het aantal kinderen, dat dit jaar zwemmen heeft geleerd, is belangrijk meer dan het vorige jaar. Het is voor de stad Groningen evenwel nog lang niet voldoende en gaarne zou ik zien, dat door voorbereidend zwemonderricht op het droge (klassikaal-zwemonderricht op de school) pogingen in het werk werden gesteld om het aantal benoodigde lessen in de zwemschool (hengelles) te verminderen. Ik heb hoop, dat, als deze maatregel kan worden uitgevoerd, in het vervolg jaarlijks eenige honderden kinderen kunnen leeren zwemmen.

*) Na eene uitvoerige bespreking, op welken leeftijd men met het zwemmen zou aanvangen, werd besloten met de leerlingen der twee hoogste klassen der lagere scholen leertijd 10—14 jaar, te beginnen. Op dezen leeftijd hebben de kinderen een zekeren graad van ontwikkeling, kracht, behendigheid en moed, waarvan

Sluiten