Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reddingsmiddelen.

De reddingsmiddelen berusten alle op bet principe, dat ze veel lichter moeten zijn dan water, opdat de drenkelingen ze kunnen vastgrijpen en, indien mogelijk, erop kunnen drijven.

Wat de reddingsboeien of reddingsringen betreft, zoo zijn die wel bruikbaar op schepen, maar in de steden en dorpen en aan vaarten zijn er bezwaren aan verbonden.

Ze zijn te zwaar om ze een eind weg te werpen en ook, indien op een plaats meerdere menschen te water raken, is het oppervlak van de gewone reddingsboeien of -ringen, waaraan de drenkelingen zich kunnen vastklampen, te klein.

De schrijver in het Weekblad „Moleschott" vestigt ook de aandacht op den reddingsring van Dr. Asmus (zie fig. 43 uitsl. PI. II).

De ring is 10 c.M. breed, de middellijn bedraagt 60 c.M. Aan dezen ring zijn 8 grijptouwen bevestigd, elk voorzien van een stuk kurk, zoodat ook zij drijven en evenveel aangrijpingspunten voor drenkelingen bieden. Het gewicht van dezen ring met inbegrip van 15 M. lang touw, bedraagt niet meer dan 3.80 K.G.

Het zou kunnen voorkomen, dat er in het leven van den mensch een oogenblik komt, waarin hem een gewone reddingsboei wordt toegeworpen. Het is niet zoo eenvoudig om dat instrument goed te gebruiken en meestal is men hoegenaamd niet in een toestand om lang te wachten, totdat de reddingsboei aan het doel, n.1. de redding, beantwoordt en behoorlijk om het bovenlichaam zich aanpast.

Figuur 44a en b uitsl. PI. II doen zien, hoe dan te handelen.

Plaats beide handen naast elkaar op den rand van de boei en druk met al uw gewicht op dien rand,

Sluiten