Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug en drukt ze stevig, in gebogen houding, tegen de voor-zijvlakté van de borstkas (uitademing, fig. 61, uitsl. PI. III).

Gedurende twee seconden laat men ook hier de armen in deze houding en brengt ze dan weer op de bovenbeschreven wijze aan weerszijden van het hoofd terug. Per minuut worden deze bewegingen ongeveer 12—15 maal herhaald. Deze bewerking wordt voortgezet totdat de natuurlijke ademhaling is teruggekeerd. Zijn er twee personen aanwezig, dan neemt ieder één arm en beide voeren gelijktijdig de voorgeschreven bewegingen uit (zie fig. 62, uitsl. PI. III). Eén van beiden geeft dan het tempo aan. Het alleen behandelen van den drenkeling is niet aan te bevelen, omdat de toepassing van de kunstmatige ademhaling zeer vermoeiend is en dikwijls onverdroten uren lang moet worden voortgezet. Dan soms wordt zij eerst met den gewenschten uitslag bekroond, doch dan is de voldoening, die men erdoor smaakt, des te grooter.

Bij een goede toepassing van de kunstmatige ademhaling hoort men de lucht sissend de longen binnenstroomen. Zoodra de maagkuil op en neer begint te gaan, enkele trekkingen in het gezicht zich vertoonen of het gelaat een weinig rood begint te worden, dan zrjn dat teekenen, dat de eerste levensgeesten beginnen terug te keeren. ■ '.>.'■. '

Zoodra men merkt, dat de ademhaling regelmatiger wordt, houdt men op. Begin evenwel dadelijk opnieuw, zoodra men bemerkt, dat ze weer minder wordt.

Is ze hersteld, dan zorgt men zoo spoedig mogelijk, dat de patiënt ergens wordt binnengebracht. Nu worden zoodanige maatregelen genomen, dat de patiënt zoo spoedig mogelijk warm en zijn bloedsomloop weer normaal wordt..

De methode van Süvester verdient het meest aanbeveling. Heeft de drenkeling bij het ongeval één of beide armen gebroken (gevallen, die slechts zelden

5

Sluiten