Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Lezer!

Het is aan het Dagelijksch Bestuur van het N.G.V. zoomede aan het Bureau der Amsterdamsche Regelingscommissie voor het gouden feest van het Verbond wenschelqk voorgekomen om een beknopt overzicht te hebben van de feiten en gebeurtenissen, waaronder ons Verbond gedurende zijn bestaan heeft geleefd en zich heeft ontwikkeld.

Gaarne heb ik de taak aanvaard om aan de hand der mij ten dienste staande gegevens, maar voornamelijk uit de ondervinding van het ruim vijf-en-dertig bondsleven, dat ik achter den rug heb, zoo historie getrouw mogelijk te beschrijven wat in het tijdvak van 15 Maart 1868 tot 15 Maart 1918 belangwekkend in ons N.G.V. geschiedde.

Moge ik het beoogde doel met het volgende eenigermate bereikt hebben! ,

JOH. HEIJNEN.

's-Gravenhage, 1 Juli 1918.

Sluiten