Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN TIJDPERK VAN 50 JAREN.

„In den beginne". Het moet reeds dadelijk als een leemte in dit opstel worden erkend, dat moet worden aangevangen om, zonder vermelding van bepaalde namen of bepaalde data, uit de overlevering te vertellen, dat, nadat in het najaar van 1867 een klein groepje mannen der Amsterdamsche Gymnastiekvereeniging „Lycurgus" besloot om de eerste stappen te doen, welke zouden leiden tot een samenwerken der toen bestaande Amsterdamsche Gymnastiekverenigingen, op den 15en Maart 1868 op de bovenzaal van „De Boode Leeuw" te Amsterdam, het Nèderlandsch Gymnastiek Verbond werd opgericht.

Ik begin dan met een woord van oprechte hulde te brengen aan die mannen, die den stoot hebben gegeven aan de oprichting van onzen bond. Mannen als Boeke, van der Est, Adrian, Lodeesen, van Monsjou, Meijer en Woel der s.

Zes vereenigingen, te zamen 215 werkende leden tellende; vormden op 15 Maart 1868 het Verbond. Het waren:

Amstels Gymnastiekvereeniging, de Amsterdamsche Gymnastiekvereeniging, Hercules, de Hollandsche Gymnastiekvereeniging, Lycurgus en de Onderwjjzersvereeniging E.V.O.K.

Merkwaardig is het feit, dat de oprichting van het Verbond plaats had, zonder dat men er in slaagde om een Voorzitter daarvoor te kunnen benoemen. Eerst nadat vele vergeefsche pogingen waren aangewend om één der destijds naar vorentredende Amsterdamsche medici voor het voorzitterschap te verkrijgen, kwam men op den 8en Juni 1868 tot de logische gedachte om die Voorzitter niet buiten, maar in het Verbond, te zoeken. Het resultaat

Sluiten