Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dragen van witte pantalon, witte schoenen, wit hemd en zwarte das bij de vooroefeningen, en bij de overige oefeningen dezelfde onderkleeding, maar de bovenkleeding voor iedere vereeniging vrij, echter onder goedkeuring van het Bondsbestuur. Tevens worden onderScheidingsteekens voor de vèrschillende vereenigingen toelaatbaar verklaard.

Voor de eerste maal treedt thans het 'Verbond in het buitenland op, waar de Amsterdamsche Vereenigingen Lycurgus en Achilles de vertegenwoordiging bij^het Belgische bondsfeest te Brussel op zich hebben genomen. Als hoofdbesluit der algemeene vergadering in dat jaar valt te vermelden, dat zal worden beproefd de redactie van de „Gymnast" te stellen in handen eener commissie, buiten het Verbond staande, echter onder controle van het Bondsbestuur. Het bleek echter al dadelijk in den aanvang van 1872, dat de pogingen om zulk eene commissie van redactie te verkrijgen uit onderscheidene Amsterdamsche geneeskundigen en gymnastiekleeraren hadden gefaald. Het gevolg daarvan was, dat de „Gymnast" door de algemeene vergadering van 18 Februari 1872 werd opgeheven. Het is op deze vergadering, dat de Heer A. van L o e n e n uit 's-Gravenhage, de nog altijd welkome gast op onze bondsvergaderingen en vergaderingen van het tegenwoordige gewest „Zuidholland" voor de eerste maal, als afgevaardigde, zijn entrée doet. Inmiddels is de Gymnastiekvereeniging Milo van -Utrecht als gewoon lid van het Verbond toegetreden, waarin de bondsvergadering aanleiding vindt om het Bondsbestuur op te dragen te beproeven eene openbare uitvoering te Utrecht voor te bereiden, welke uitvoering inderdaad op den 26en November 1872 in het Park Tivoli aldaar plaats had en onder leiding stond van den Heer M. A. v a n d e r E s t. De Heer B. Moltzer treedt thans als 2e Secretaris in het Bondsbestuur op, welk bestuur alzoo was samengesteld uit de Heeren Meijer, van Santen, Dentz, Lodeesen en Moltzer.

Sluiten