Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25en Juli 1875 op het „Funen" te Amsterdam, onder leiding van den Heer P. C. Adrian, gegeven. Vele Belgische turners stonden daarbij in de rijen der Hollandsche makkers. Ook deze uitvoering mag als geslaagd worden aangeteekend. Verder deed het Bondsbestuur zich door één of meer zijner leden vertegenwoordigen bij de uitvoering van den Belgischen Turnbond te Bergen in Henegouwen, te Mechelen bij de uitvoering van de Club des Gymnastes Malinois en te Detmold bij gelegenheid van het onthullingsfeest van het „Hermanns-Denknial".

Ben poging om het Verbond rechtspersoonlijkheid te doen verkrijgen mislukte omdat aan geen vereeniging van Vereenigingen rechtspersoonlijkheid kan worden toegekend, tenzjj bljjke, dat alle Vereenigingen, die daarvan lid zijn, rechtspersonen zijn.

Tijdens het jaar lij ksch bezoek van Koning Willem III aan Amsterdam werd het Bondsbestuur in 1875 voor de eerste maal ter audiëntie toegelaten.

De Jaarvergadering, die op 15 December te 's-Gravenhage werd gehouden, bracht in de samenstelling van het Bondsbestuur geen verandering.

In 1876 klimt het aantal der bondsvereenigingen van 26 op 27/ Claudius Civilis te Leeuwarden, Arena te Schiedam en Sparta te Haarlem traden toe. Daarentegen werden de Arnhemsche Gymnastiekvereeniging en de Gymnastiekvereeniging „R. G. Rijkens" te Arnhem afgeschreven. Het gezamenlijk aantal werkende leden bedraagt thans 935. Buitendien zijn er 59 ondersteunende leden.

De VHe openbare uitvoering van het Verbond heeft plaats gehad op den 13en Augustus 1876 op het Dodenveld te Alkmaar. Zij was onder leiding gesteld van den Heer Fogteloo, den Directeur der Alkmaarsche Turnclub „Kracht en Vlugheid", die echter door plotselinge ongesteldheid verhinderd werd de uitvoering te leiden, waarop de Heer P. C. Adrian oogenblikkelijk bereid werd bevonden het kommando over te nemen. De hoogst wel-

Sluiten