Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 5 Augustus 1877 werd op het Zaailand te Leeuwarden de VHIe openbare uitvoering gehouden. Van die uitvoering wordt getuigd: „Indien ooit eene uitvoering van het Ver„bond goed geslaagd is, dan is het die te Leeuwarden". Aan die uitvoering blijft onafscheidelijk verbonden de naam van Jhr. Mr. I. F. Humalda van Eijsinga, de man, die toen als Eerevoorzitter van het feestcommité en later als lid van den Baad van State liet N. G. V. zoodanig aan zich heeft verplicht. Het was op diezelfde uitvoering, dat op initiatief eener commissie gevormd uit de Amsterdamsche vereenigingen, namens vele bondsvereenigingen en particuliere turners een banier aan het Verbond werd aangeboden.

In hët laatst van 1877 werd door het N. G. V., in vereeniging met de Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland, een .adres aan de Tweede Kamer verzonden, waarin werd verzocht wijziging van het examenprogramma voor gymnastiekonderwijzers en oprichting van scholen ter opleiding van gymnastiekonderwijzers.

De op 16 December 1877 te Utrecht gehouden-Jaarvergadering besluit het bondsbestuur uit te breiden tot een getal van 7 leden. Daar de Heer D e n t z, in het buitenland vertoevende, van daar uit heeft te kennen gegevfen geen bestuursfunctie meer te kunnen aanvaarden, wordt, met inachtneming der daardoor ontstane vacature, het bondsbestuur aldus samengesteld: S. H. Stokvis, Voorzitter, A. S. van Reesema, Vice-voorzitter, Ch. F. Kok, le Secretaris, U. A. B r a n d t s, 2e Secretaris, E. Bloembergen Ezn., Penningmeester, G. de Vries en J. L. G r ü b e r, Commissarissen. De Heer M. D e n t z wordt tot Eerelid benoemd.

Het jaar 1878 ziet het aantal bondsvereenigingen vermeerderen tot op 45 met een totaal aantal werkende ledén van 1451. Geen Vereenigingen traden uit. De 11 nieuw aangekomenen zijn Sparta te Amsterdam, de Eendracht te Maastricht, de Amsterdamsche Gymnastiek-Onderwüzers-

Sluiten