Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verëeniging, Olympia te Amsterdam, Gruno te Groningen, Kratos te Amsterdam, Volharding te Purmerend, de Batavier te Groningen, Concordia te Roermond, Hercules te Kampen en de Ziêrikzeesche Gymnastiekvereeniging.

Het getal der ondersteunende leden bedraagt 69.

Op 9 en 10 Juni 1878 werd het IVe fête fédérale de 1'Union des Sociétés de Gymnastique de France gehouden, waaraan door 10 Nederlandsche turners wordt deelgenomen. Het feest van den Belgischen Turnbond had plaats op 21 Juli te Gent. Door enkele onzer bondsvereenigingen werd daaraan deel genomen. S

Op den 24en Juni 1878 werd de 9e openbare bondsuitvoering onder zeer gunstige omstandigheden in den Hertenkamp te Haarlem gehouden, onder leiding van den Heer A. A. Sprenger, turnleeraar aldaar. 38 Vereenigingen met circa 400 turners namen deel. In ditzelfde jaar ziet de Gymnasten-almanak, uitgave van de Heeren Ipenbuur en van Seldam te Amsterdam, voor de eerste maal het licht.

In de bondsvergadering van 15 December 1878 te Utrecht gehouden werd medegedeeld, dat de Heer Stokvis, wegens vertrek naar het buitenland, niet langer deel van het Bondsbestuur kan uitmaken. De vergadering kiest de Heer G. de Vries tot Voorzitter, de overige bondsbestuurderen blijven in hunne onderscheidene functie's gehandhaafd en in de ontstane vacature van Commissaris wordt gekozen de Heer J. J. W ij n s t r o o m. Op voorstel van Amstels Gymnastiekvereeniging en Achilles te Amsterdam wordt in deze vergadering besloten in de bondswet te bepalen, dat iedere Verëeniging zich verbindt bij hare toetreding tot eene jaarlijksche bijdrage: a. van 50 cents voor elk harer werkende leden; b. van 5pCt. van het totaal bedrag der contributie harer kunstlievende leden.

In 1879 blijkt het getal bondsvereenigingen 45 te zijn gebleven met 1372 werkende en 1161 kunstlievende leden. Olympia uit Zutphen en Hercules te Wormerveer traden

Sluiten