Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe, maar daartegenover moet gesteld worden, dat Kratos te Amsterdam zich vereenigde met Sparta aldaar, terwijl Hercules te Tiel werd ontbonden. Het aantal der ondersteunende leden liep terug op 67.

Op 10 Augustus 1879 werd op het Vrijthof te Maastricht onder leiding van den gymnastiekleeraar F. Lamster de 10e openbare uitvoering gegeven. Aan deze uitvoering werd deelgenomen door 115 Nederlanders, 80 Duitschers en 225 Belgen. De Voorzitters en Secretarissen van den Belgischen Turnbond en der Verëeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland vereerden deze uitvoering door hunne tegenwoordigheid.

Op 7 September 1879 gaf Amstels Gymnastiekvereeniging met medewerking van Gruno te Groningen, Uitspanning door Inspanning te Sneek en de Zwolsche Gymnastiekvereeniging eene openbare uitvoering in den Hertenkamp te Assen, hetgeen de oprichting eener verëeniging aldaar ten doel had, welk doel dan ook verwezenlijkt werd.

Eenig blijft het jaar 1879 in de geschiedenis van ons Verbond als het jaar waarin de eerste Damesgymnastiekvereenigingen ontstonden, nl. de damesafdeeling van Amstels Gymnastiekvereeniging en die der Goessche Gymnastiekvereeniging en van Olympia van 's-Gravenhage. Op het feest van den Belgischen Turnbond in Juli 1879 te Namen gehouden, waren 44 Nederlandsche turners, als deelnemers, aanwezig. Het waren leden van Achilles, Amstels en Kracht en Vriendschap van Amsterdam, van de Algemeene Turnvereeniging van Botterdam, van Concordia te Eoermond en van de Eendracht te Maastricht.

De dikwerf geuite wensch, dat verbetering mocht worden gebracht in het gymnastiekonderwijs bij het leger, kwam in 1879 eenigermate in vervulling door het besluit van den Minister van Oorlog, luidende: dat van 15 Maart tot ultimo December 1879 en van 2 Januari tot 15 Maart 1880 aan de Normaalschietschool te 's-Gravenhage cursussen zullen worden gehouden tot vorming van onderwijzers

Sluiten