Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de open lucht gehouden. De eerste had plaats op 11 Augustus 1881 te Kampen, op uitnoodiging van de aldaar gevestigde Sociëteit „Tot Algemeen Genoegen" en was ingericht door „Hercules" en „Mavors" te Kampen. Buitendien namen aan die uitvoering deel: „Olympia" te Zutphen, „Achilles" te Enschede en de Hengeloosche Gymnastiekvereeniging.

De tweede werd gehouden op 28 Augustus 1881 te Groningen. Zij , werd ingericht door „Gruno" en „Achilles" aldaar, terwijl de Asser Gymnastiek Verëeniging, de Dockumer Gymnastiekvereeniging, „Olympia" te Franeker, Hoogezanid-Sappemeer, „Claudius Civilis", „Fr. L. Jahn" te Leeuwarden en „Uitspanning door Inspanning" te Sneek deelnemers waren.

De derde had plaats te Zaandam op 18 September 1881. Daaraan namen deel: „Achilles" en „Concordia" te Zaandam, „Hercules" te Woraierveer, „Lycurgus" te Krommenie en „Simson" van Koog-Zaandijk.

Aan het op 24 en 25 Juli 1881 gehouden Belgische bondsfeest werd door 78 Hollandsche turners deelgenomen.

Het in Augustus volgend feest van den Franschen Turnbond wordt bijgewoond door 2 leden van de Amsterdamsche G. V., 1 lid van Amstels G. V. en 3 leden van de A. T. V. te Rotterdam.

In 1881 krijgt ook Groningen haar Volksgymnastiekklasse, opgericht door „Achilles" aldaar. Voorts maakt het pas saamgesmolten „Lycurgus-Achilles" zich verdienstelijk door het krachtig initiatief, waardoor in Amsterdam de tweede openbare speeltuin' werd opgericht. Belangrijk is het ook hier aan de vergetelheid te ontrukken, hoe het lid der Tweede Kamer, de Heer Mr. J. L. de Bruijn Kops, die reeds geruimen tijd getoond had de gymnastiek en hare belangen een warm hart toe te dragen, in de Decemberzitting in 1881, bij de behandeling van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting een amendement voorstelde om f 5000 — uit te trekken, ten einde aan twee kweekscholen de gelegen-

Sluiten