Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van f 350.— was bijeengebracht, ten einde te dienen als prijs ter bekroning van een te verwachten populaire schets omtrent ,<de Gymnastiek als element der volksopvoeding en volksweerbaarheid", — welke afdoening verder in handen van het bondsbestuur was gesteld —, twee antwoorden op de aldus, door het N. G. V. uitgeschreven prijsvraag ingekomen. Zij werden onder de motto's „Gut Heil" en ,,'k Scil 't besijkje" in handen gesteld der jury, samengesteld uit de Heeren P< C. Adrian, Dr. A. B e n t h e m Gz., D. d e C1 e r c q, M. D e n t z en W. J. Kramers.

1882 doet ons het verfjes betreuren van „Arena" te Schiedam, „Olympia" te Amersfoort en „Isthmia" te Amsterdam, die werden opgeheven en van de Zierikzeesche G. V., die voor het lidmaatschap bedankte. Hiertegenover staat de aanwinst van elf nieuwe vereenigingen, zijnde: Palaestra, te Schiedam, Olympia te Arnhem, Hercules te Dragten, Swentibold te Sittard, Hercules te Finsterwolde, Lycurgus te Schagen, Concordia te Zaandam, Kandati te Utrecht, Kracht en Vlugheid te Breda, Oefening kweekt Kracht te Dordrecht en de Deutscher Turnverein te Amsterdam. Hét Verbond bestaat nu uit 61 vereenigingen met 1827 werkende en 1695 kunstlievende leden.

30 Juli 1882 had de XHe openbare uitvoering van het Verbond te Roermond plaats onder de kundige en bedaarde leiding van den Heer H. D. v. d. Maas, turnleeraar te Roermond. 400 Turners, waaronder 75 Belgen en 70 Duitschers, namen aan deze uitvoering deel. Ook thans is er ontvangst op het Raadhuis, waar Mr. H. J. Brouwers, Burgemeester en Lid der Tweede Kamer, de tolk is van de Limburgsche gastvrijheid, die zich te Roermond geconcentreerd heeft Onafscheidelijk verbonden aan de herinneringen dezer uitvoering zijn verder de namen van Jhr. Mr. L. F. H. Mich-iels van Kessenich, Voorzitter der feestcommissie en districtsschoolopziener, van Réné S c h m i t z, Voorzitter van „Concordia" en van Henri Bloemen, Voorzitter van „F. E. F."

Sluiten