Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitvoering blijkt een volledig succes te zijn. Bij de groepoefeningen onderscheidde „Olympia" van 's-Gravenhage zich met een net uitgevoerd carifé-geweer en komt „Lycurgus-Achilles" van Amsterdam, onder leiding van den meer en meer in de turnwereld op den voorgrond tredenden Heer Karei Muller met een reeks fraaie keuroefeningen aan het hoogrek uit.

In België hadden op 12—14 Augustu» 1882 turnplechtighedén plaats, onder het patronaat van den1 Belgischen Turnbond, ingericht door de Antwerpsche vereenigingen, bestaande uit eene internationale tentoonstelling van voorwerpen, betrekking hebbende op de lichaamsopvoeding en. een turncongres. Het N. G. V. was bij dit congres vertegenwoordigd door het volledig Dagelijksch Bondsbestuur en nam aan de tentoonstelling deel door het inzenden van een verbondsstaat, gedenkpenningen en photographiën van onze uitvoeringen, benevens de complete verzameling boekwerken en brochures over gymnastiek, in Nederland uitgegeven.

Op het 11e turnfeest van den 5en Duitschen turnkreis te Leer in Oost-Friesland werd het Verbond vertegenwoordigd door „Achilles" van Groningen en „Hercules" van Finsterwolde. Aan het vaandel van de turnvereeniging te Leer werd door de Nederlanders een lauwerkrans gehécht omwonden met de nationale kleuren. Hiermede was voor de eerste maal een blijk van genegenheid en vriendschap aan onze Duitsche turnmakkers gegeven. Vermeld dient nog te worden, dat de volksklassen voor gymnastiek in 1882 vermeerdering ondergingen door de oprichting van een klasse te Nijmegen en eene te Sappemeer, als ook dat te Dordrecht een damesturnclub werd opgericht.

Meer en meer begint de zaak der lichamelijke opvoeding zich baan te breken. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt te Groningen en Deventer de gelegenheid'.' geopend tot betere opleiding van gymriastiékbiderwijzers. Het ontbreekt niet aan dagbladartikels en brochures, welke

Sluiten