Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzitter, nam zitting in het voorloopig bestuur der verëeniging.

In de Jaarvergadering van 17 December 1882, te Utrecht gehouden, werd het Bondsbestuur herkozen. Later bleek, dat de Heer G r ü b e r, die niet in deze vergadering tegenwoordig was, zijne herbenoeming niet heeft aangenomen. Nog dient vermeld, dat de commissie ter beoordeeling der beide ingekomen antwoorden op de prijsvraag, hiervoren beschreven, als haar oordeel, uitsprak, dat beide antwoorden onvoldoende waren om voor de uitgeloofde bekroning in aanmerking te komen. Als aanmoediging meende men echter den schrijver van het antwoord onder liet motto „Gut Heil" eene eervolle vermelding en f 50..— te moeteu toekennen.

1883 toont aan dat 18 vereenigingen als gewoon lid zijn toegetreden. Het zijn: Olympia te Akkrum, Leonidas te Amsterdam, Eendracht te Assen, de Bossche G. V., Lycurgus te Delft, Olympia te Deventer, Plato te Amsterdam, Excelsior te Gouda, Hellas te 's-Gravenhage, Haarlem te Haarlem, Oefening te Hoorn, Atlas te Kampen, Kracht door Volharding te Haarlem, Simson te Koog-Zaandijk, Indhra te Leiden, Uitspanning door Inspanning te Naaldwijk, Jahn te Stadskanaal en Lubach te Veendam.

Tegenover deze vermeerdering, staat eene vermindering met 4 vereenigingen, die ontbonden werden, nl. „Hercules" te Finsterwolde, de „Haarlemsche G. V.", „Hercules" te Kampen en „Kracht en Vlugheid" te Breda. Daardoor bestaat het Verbond over 1883 uit 75 gewone leden of vereenigingen met 2265 werkende en 2243 yktmdtlievende leden. Het aantal der ondersteunende leden .^bedraagt 105.

Nadat gebleken was, dat de zoo noodige samenwerkirig tussohen het Bondsbestuur en de redactie van „De Turnvriend", welk blad buiten het bestuur om en enkel met subsidie uit de bondskas werd uitgegeven, niet in voldoende mate aanwezig was, terwijl op verbetering van-die» -toestand niet te rekenen viel, moesten de betrekkingen met dé uitgevers van „De Turnvriend" worden afgebroken en

Sluiten