Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Belgische Bondsfeest, op 15 Juli 1883 te Gent gehouden, werd bijgewoond door 14 turners, werkende leden van verschillende bondsvereenigingen.

In de Jaar lij ksche Algemeene Vergadering, die 23 December 1883 te Utrecht gehouden werd, wordt het Bondsr bestuur herbenoemd en in de vacature, door den Heer G r ü b e r gemaakt, gekozen de Heer Bené S ,c h m i t z te Boermond. Die zelfde vergadering verwierp met 57 tegen 32 stemmen het zoogenaamde „Gouwen-voorstel" ten doel hebbende het N. G. V. in afdeelingen te splitsen en aanvaardde daarop het bestuursvoorstel om artikel 53 der bondswet te lezen: „De algemeene vergadering besluit „telken jare of er in het eerstkomende jaar één algemeene „bondsuitvoering zal plaats hebbèn, dan wel of door samen„werking van vereenigingen in verschillende deelen des „lands partieele uitvoeringen zullen worden gehouden".'

Voor het jaar 1884 werd echter, na het daaromtrent gedaan - verzoek der Haagsche bondsvereenigingen, besloten de 14e openbare uitvoering van het Verbond te 's-Gravenhage te doen plaats hebben.

In den loop van 1884, in welk jaar geen verëeniging aan het Verbond ontviel, zijn 24 vereenigingen toegetreden, waardoor een totaal van 99 vereenigingen met 2878 werkende en 2684 kunstlievende leden is bereikt.

Ten einde dit overzicht niet te groot te doen worden, eindigt hier de opgaaf van de namen der jaarlijks toegetreden en afgeschreven vereenigingen. Deze zullen aan het eind van dit opstel allen in chronologische volgorde worden vermeld.

Het aantal ondersteunende leden bedraagt 100.

De 14e Openbare uitvoering op 7 September 1884 te 's-Gravenhage gehouden onder leiding van de Haagsche turnleeraren J. H. B e ij s en W. Sc h a r r o o is boven alle verwachting uitstekend geslaagd. „Boven alle verwachting", omdat zelden een onzer openbare uitvoeringen zoodanig door den regen is geteisterd geworden. Nochtans

Sluiten