Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bielden de turners inet hunne wakkere leiders en daardoor ook bet publiek kranig vol. Aangename herinneringen duiken er uit het verleden op, wanneer we deze hondsuitvoering herdenken. Het is Mr. J. G. P a t ij n, de sympathieke Burgemeester van Den Haag, die de turners ten Baadhuize begroet onder bewoordingen nooit te vergeten, nooit mét meer gretigheid aangehoord. Het zijn verder Jhr. W. A. B e e 1 a e r t s van B 1 o k 1 a n d, als Voorzitter en Jhr. J. F. vanHumalda van Eijsinga, als Secretaris der feestcommissie, die alles in 't werk stellen om het verblijf der leden van het Verbond in de residentie aangenaam te maken. 67 Bondsvereenigingen met 868 turners namen aan deze uitvoering deel. Bovendien waren er belangrijk veel onzer Belgische turnmakkers opgekomen.

Te voren was het N. G. V. op het Belgische bondsfeest te Marchienne-au-Pont in Juli 1884 vertegenwoordigd door een zestal turners.

De Jaarlijksche algemeene vergadering op 21 December 1884 te Utrecht gehouden, brengt geen verandering in de samenstelling van het Bondsbestuur. Deze vergadering staat in het vooruitzicht der in 1885 te verwachten groote uitvoeringen te Antwerpen en te Dresden. Het is dan ook voornamelijk aan de daarvoor gemaakte stemming toe te schrijven, dat het aanbod voor het houden van eene openbare uitvoering in 1885 te 's-Hertogenbosch niet wordt aanvaard, maar besloten wordt in 1885 in het Verbond, zoo mogelijk, partieele uitvoeringen te doen plaats hebben.

Den Heer N. J. Cupérus, Voorzitter van den Belgischen Turnbond, den warmen voorstander der turnzaak, die tevens onze taal spreekt, werd het Eerelidmaatschap van het Verbond aangeboden.

In 1885 vinden we de DelftSche Gymnastiek- en Schermclub opgelost in de „Delftsche Sport" en treden 26 nieuwe bondsvereenigingen toe. Het Verbond telt dus aan het eind van 1885 122 vereenigingen met 3554 werkende en

Sluiten