Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3302 kunstlievende leden. Het getal der ondersteunende leden is 102.

De proef met het geven van partieele uitvoeringen genomen mag als vrij goed geslaagd beschouwd worden, Enschede ging voor op 8 Augustus. Er waren 13 bondsvereenigingen, die deelnamen uit Overijssel, Gelderland en Friesland, .benevens de tiirnvereeniging „Gut Heil" uit het nabijgelegen Burgsteinfurt. Deze uitvoering, die werd" gegeven onder leiding van den Heer A. L. Clemens, was goed voorbereid. Ze had echter te kampen met den regen, maar velen en daaronder niet het minst de Burgemeester van Enschede, de-Heer T. van der Zee, hebben met hart en ziel geijverd voor het welslagen. Purmerend volgde op 20 September 1885. Hier namen 21 Noordhollandsche bondsvereenigingen deel. Begunstigd door fraai herfstweder, had deze uitvoering, die onder leiding stond van den Heer G. Upma, een zeer gunstig verloop.

Dankbaar herdenken de deelnemers nog altijd het aangename, gastvrije en aanmoedigend optreden van Purmerend's Burgemeester, den Heer Jhr. van Citters.

Hoewel niet behoorende tot de soort der nieuw-ingevoerde partieele uitvoeringen, hadden in 1885 meerdere uitvoeringen plaats, waar enkele vereenigingen gecombineerd optraden. Eenigen daarvan hadden een uitsluitend wedstrijdkarakter. In het Oranjewoud te Heerenveen en te Schiedam werden zeer te waardeeren propaganda-uitvoeringen gegeven.

Het feest te Antwerpen van den Belgischen Turnbond, gelijktijdig vallend met de wereldtentoonstelling aldaar, waar het N. G. V. — althans wat aantal betreft — schitterend vertegenwoordigd was, had op 21 en 22 Juni 18S5 plaats. 47 Nederlandsche bondsvereenigingen met 350 turners nemen er aan deel. Naar het feest der Deutsche Turnerschaft van 19—26 Juli 1885 te Dresden gehouden, trekken 74 onzer turners. Eene commissie van voorbereiding, onder voorzitterschap van Karei Muller, aan

Sluiten