Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangt een ontwerp van eene algemeene herziening der wet van het N. G. V., met de noodige toelichting vast te stellen. Deze commissie was samengesteld uit de leden van het Bondsbestuur, benevens uit 8 leden, gekozen door de Algemeene Vergadering. Zij nam de verplichting op zich om uiterlijk einde April 1887 haar voorstellen bij het Bondsbestuur in te dienen.

De 8 leden, door de vergadering in deze commissie gekozen, waren de Heeren: Karei Muller en F. G. Croesen, uit Amsterdam, Joh. Blom, uit Arnhem, J. Ni er op, uit Haarlem, A. J. Ypes, uit Dokkum, H. A1 b e r s, uit Leeuwarden, H. Bloemen, uit Roermond en S. v a n A k e n, uit Rotterdam.

Deze Commissie vergaderde voor de eerste maal op 6 Februari 1887 te Amsterdam, in welke vergadering een door het Bondsbestuur opgemaakt resumé van te behandelen punten als leiddraad bij de besprekingen werd aangenomen. In breede trekken werd het gevoelen van dé meerderheid der verschillende commissieleden in schrift gebracht en toen het bleek, dat het ontwerp van wet en de 3 daarop gegronde Verordeningen als hoofdprincipe bedoelden de verdeeling van het N. G. V. in afdeelingen of gewesten, was door het geheele land een frisch en opgewekt medeleven in de bondsvereenigingen te bespeuren, die het voor en tegen van het voorstel bespraken, hunne meeningen in hét Orgaan van het Verbond op schrift stelden en ijverig werkten om in den lande vóór- of tegenstanders van de voorgestelde nieuwe regeling te maken.

Drie partieele uitvoeringen hadden in 1887 plaats: Te Leeuwarden, waar de zaak door „Claudius Civilis" flink werd aangepakt, en waar de uitvoering, met daaraan verbonden wedstrijd in vrije oefeningen op 25 en 26 Juni plaats had en goed slaagde. Aan deze uitvoering namen de vereenigingen deel uit Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noordholland. Te Nijmegen, op 9 en 10 Juli, onder leiding der G.V. „Milo" aldaar, opengesteld voor de

Sluiten