Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen uit Gelderland, Utrecht, Noordbrabant en Limburg, aan welke uitvoering mede een wedstrijd in vrije oefeningen verbonden was. Te 's-Gravenhage, waar de oudste Verëeniging van het Verbond zijn 25-jarig bestaan vierde en waar de deelname uit Noord- en Zuidholland, Utrecht, Gelderland en Zeeland zoo schitterend was, dat deze partieele uitvoering in naam, feitelijk het karakter droeg van een Bondsuitvoering.

Voor den wedstrijd in vrije oefeningen, die aan de uitvoering in den Haag verbonden was, stelde de Regeering een Zilveren Eeremedaille beschikbaar en het mag met vreugde hier worden herinnerd als een blijk van waardeering en belangstelling in het streven van het Verbond, dat Zijne Excellentie, de Minister van Staat en Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. J. Heemskerk de Rijksmedaille evenals de overige prijzen eigenhandig aan de overwinnaars uitreikte. Nog mag als blijk van belangstelling der Regeering worden vermeld, dat zij zich deed vertegenwoordigen op het Congres voor de Fransche turnvaktaal, te Brussel op 9 tot 12 April 1887 gehouden, door den Heer Dr. van E ij k, Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs.

De aan het N. G. V. zoo nauw verwante organisatie, de Nederlandsche Gymnastiek Onderwijzers Verëeniging, vierde op 17, 18 en 19 Juli 1887, op waardige wijze haar 25-jarig bestaan te Amsterdam. Op dit feest werden, naast het officieele gedeelte, door verschillende turnleeraren openbare lessen met kinderen te aanschouwen gegeven, terwijl de Amsterdamsche bondsvereenigingen de feestgenooten op eene magnifieke uitvoering vergastten.

Gedenkwaardig is mede in het thans beschreven jaar de stichting en opening van het nieuwe turngebouw te Amsterdam, waarvoor de gelden grootendeels door de Amsterdamsche turners zijn bijeengebracht en waarvan de bouw aan twee hunner als bouwmeesters was opgedragen. De Hoogleeraar Stokvis trad bij de opening van het gebouw als feestredenaar op.

Sluiten