Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 25 en 26 December 1887 heeft de jaarlijksche algemeene vergadering van het N. G. V. plaats in het nieuwe turngebouw. Hoofdschotel is het voorstel der in de vorige bondsvergadering benoemde Commissie om te komen tot verdeeling van het Verbond in gewesten. De afgevaardigden van 77 vereenigingen, ten getale van 110, uitbrengende 140 stemmen zijn met het Dagebjksch Bestuur en de Heeren Dr. B e n t h e m en Dr. C o r o n e 1 ter vergadering aanwezig. Aan het eind der vergadering wordt de geheele nieuwe Bondswet aangenomen met 88 tegen 28 stemmen, waardoor het zoogenaamde „gouwenstelsel" in het Verbond zal worden ingevoerd.

In 1887 zijn 12 Vereenigingen nieuw toegetreden en telt het Verbond «133 vereenigingen met 3664 werkende en 4086 kunstlievende leden. Ondersteunende leden zijn er 84. De Bondsvergadering van December 1887 herkoos de leden van het Dagelijksch Bondsbestuur. Daar voortaan, ingevolge de wettelijke bepalingen, regelende de gewestelijke indeeling, de Voorzitters der Gewesten als bondscommissarissen in het bestuur zitting hebben, was het aan de Heeren Mees, Benthem, Coronel en Peerboom in deze vergadering hunne functie als commissaris neer te leggen.

Het eerste werk, in den aanvang van 1888, was het constitueeren der Gewesten en het vormen hunner besturen. Dit geschiedde voor elk der vijf gewesten in Maart 1888. Voor de eerste maal vormden de gewestelijke besturen zich aldus:

In het Gewest „Noordholland": Jonas Ingenohl, te Amsterdam, Voorzitter, F. G. Croesen, te Amsterdam, Secretaris, J. G. Es hu ijs, te Wormerveer, Penningmeester, J. Blommendaal, te Haarlem, 6. Ypma, te Purmerend, J. Ha vin ga, te Zaandam en J. J. Kok Jr., te Amsterdam, Commissarissen; in het Gewest „Zuidholland en Zeeland": E. M. S. van Santen, te 's-Gravenhage, Voorzitter, Joh. fleijnen, te 's-Gravenhage,

Sluiten