Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afgetreden Bondsvoorzitter en Secretaris werden tot Eerelid benoemd. Inmiddels is de Heer van Duinen uit de redactie van „bet Tijdschrift" getreden en blijft thans die redactie samengesteld uit den Bondssecretaris en den Heer Wopkes.

De Bonds-technische commissie heeft zich onledig gehouden met het ontwerpen van reglementen voor bondswedstrijden en wedstrijden, terwijl het lid der commissie, de Heer Karei Muller, eene hollandsche vertaling van het „Handboekje voor Voorturners van Ludwig Puritz" het licht deed zien.

Bovengenoemde vergadering besluit om in 1890 te Breda een bondsfeest te houden. Tevens wordt besloten voor rekening van het Verbond toestellen aan te schaffen, die als bondseigendom, op de uitvoeringen zullen worden gebruikt. Om hiertoe te geraken wordt een renteloos voorschot, groot ƒ 1000,— bijeengebracht, bestaande uit aandeelen van tien gulden.

Aan den vooravond van deze bondsvergadering waren vele afgevaardigden, vakmannen en turners, uit Amsterdam in het turngebouw aanwezig om de voorturnles, die onder leiding van de Technische Commissie van het N.G.V. gegeven werd bij te wonen of daaraan een werkzaam aandeel te nemen. Deze avond bleek voor velen een zeer leerzame avond te zijn geweest.

De XVe openbare uitvoering had, met den daaraan verbonden wedstrijd in vereenigingsturnen en den personeelen wedstrijd, op 9—11 Augustus 1890 plaats.

Hoofdleider was de Heer R. Franssen uit Nijmegen, daarin bijgestaan door den turnleeraar Th. Siegmund uit Breda. Het weder, nagenoeg even slecht als dit bij de 14e bondsuitvoering te 's-Gravenhage was, bracht vele teleurstellingen. Toch werd door onze turners flink volgehouden en mag geschreven worden, dat hun goede wil en volharding van deze uitvoering nog zeej- veel terecht hebben gebracht. 10 Belgische en één Fransche vereeni-

Sluiten