Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging nemen aan de uitvoering deel. Voor de eerste maal liebben we op ons bondsfeest de vertegenwoordigers van den Franschen en Duitschen turnbond, respectievelijk in de personen van de Heeren Sansboeuf en Georg W e i t z. 700 Hollandsche turners, uit 93 bondsvereenigingen, staan in het gelid. Met erkentelijkheid mag ook hier worden vermeld de medewerking der Regeering, te vinden in de bereidvaardigheid van den. Minister van Oorlog, die op ons verzoek een turnerkamp met 400 bedden had laten inrichten, welk kamp bij dag en nacht onder militaire bewaking stond,

Als eerste drie prijswinners van den personeelen wed* strijd, die aan toestellen, rek, barren, ringen en paard, gehouden werd, kwamen ach tereen volgens uit 'deh strijd de Heeren: H. Plümer van „Lycurgus-Achilles", te Amsterdam; Georg Weitz, turnleeraar te Hannover en B. van Hengel van „Lycurgus-Achilles" te Amsterdam.

In den loop van 1890 traden 7 vereenigingen tot het Verbond toe. Ook thans is ieen kleine teruggang ontstaan en telt het Verbond 137 vereenigingen (waarvan 120 gewone en 17 buitengewone leden) met 3948 werkende en 3994 kunstlievende leden. Er *ijn thans 62 ondersteunende leden van het Verbond.

In September 1890 moest de Heer KL de Vries, door zjjne verhuizing naar het Middengewest, aftreden als Voorzitter van het Noordergewest. De Heer P. H. van Eden, te Harlingen, trad in zijn plaats en nog in het eind van dat zelfde jaar maakte de Heer Kutgers in het Middengewest de voorzittersplaats vacant, welke met groote instemming der gewestelijke vergadering door den Heer KI. de Vries werd ingenomen, die alzoo als lid van het Bondsbestuur behouden bleef.

In 1891 werden in 4 der verschillende gewesten-uitvoeringen gegeven en wel door het „Noordergewest" te Winschoten, door het „Zuidergewest" in Helmond, door

Sluiten