Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het getal der ondersteunende leden liep terug op 58.

Onder leiding der bonds-technische commissie, had te Rotterdam, een bijeenkomst plaats, waarop turners uit verschillende provinciën waren uitgenoodigd, met het doel om door gemeenschappelijk turnen eene meerdere en betere beoefening der gymnastiek te verkrijgen. Deze bijeenkomst slaagde volkomen.

De jaarvergadering op 31 Januari 1892 te Utrecht gehouden, welke vergadering geen verandering brengt in de samenstelling van het Bondsbestuur, terwijl ook geen verandering daarin het gevolg was van dé" in December te voren gehouden jaarvergaderingen der gewesten, besluit op voorstel der Amsterdamsche bondsvereenigingen, het 25-jarig bestaan van het Verbond door bet houden van een bondsuitvoering in Amsterdam te vieren. Verder draagt die bondsvergadering het bestuur op een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de uitslagen der examens in de gymnastiek, waarvan betwijfeld wordt dat inderdaad geschikte personen worden afgeleverd, en zoo noodig bij de Begeering stappen te doen om daarin verbetering te verkrijgen. Ten slotte stelt de heer Karei Muller zich niet meer beschikbaar voor het lidmaatschap der Technische Commissie van het N. G. V. en benoemde het Bondsbestuur de Heer J. H. Paans, te Amsterdam, in zijn plaats.

In 1892 werden door alle gewesten, met goede resultaten, uitvoeringen gegeven. Dit geschiedde te Hoorn, onder leiding van den Heer L u i t i n g, te Heerenveen, onder leiding van den Heer B i e k a r t, te Arnhem, onder leiding van den Heer Minkman, te Venlo, onder leiding van den Heer Van dei* Maas en te Gouda onder leiding van den Heer Ouwerkerk.

Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken werd in April 1892 door het Bondsbestuur een adres verzonden, houdende het verzoek óm bij de examens M. O. gymnastiek: 1°. de natuurwetenschappelijke vakken te" doen

Sluiten