Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

examineeren door doctoren; 2°. het onderzoek naar de theoretische en practische bekwaamheid van eiken candidaat, te doen geschieden door minstens twee gymnastiekonderwijzers, te zamen één Commissie vormende.

Het gevolg van dit verzoek was eene belangrijke wijziging in de wijze van afnemen dezer examens. Toch bleef de uitslag der examens beneden verwachting, waarin het Bondsbestuur aanleiding vond nogmaals de Regeering te verzoeken èen goed ingerichte vorm- of opleidingsschool voor den aanstaanden gymnastiekonderwijzer te willen stichten.

Aan het eind van 1892 telt het Verbond 128 vereenigingen (waarvan 109 gewone en 19 buitengewone leden) met 2623 werkende en 3598 overige leden. Ondersteunende leden zijn er 56.

1893 zal het feestjaar zijn, de viering van het vijf-entwintigjarig bondsleven, waarvoor Amsterdam zich opmaakt om bet de evenknie te doen zijn van het feest in 1883 gegéven.

Inmiddels heeft de op 29 Januari 1893 te Amsterdam gehouden jaarvergadering eene wijziging gebracht in de samenstelling van het bondsbestuur. Mr. Bakker, de bondsvoorzitter beeft besloten uit te treden. De bondsvergadering weet van Mr. Josephus Jitta te verkrijgen, dat deze nog éénmaal, zij het dan enkel voor het jubileumsjaar, het voorzitterschap van het Verbond op zich wil nemen.

Nog vóór deze vergadering had de Heer P a a n s voor het lidmaatschap der Technische Commissie bedankt en was de Heer Karei Muller bereid gevonden nogmaals zijn gewaardeerde krachten aan deze commissie te geven.

Hoewel het nog altijd de proeftijd is der Voorturnersklassen in de verschillènde gewesten, mag hier toch worden vermeld,- dat deze klassen meer en meer worden bezocht en in belangrijkheid winnen.

Sluiten