Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurt, door de damesgenoodigden geschiedde. Deze 10 eerste prijswinnaars waren in volgorde de Heeren: Georg Weitz, „Turnclub Hannover", Georg Brauns, „Turnclub Hannover", C. P. Gerth, G. V. „Amsterdam", W. J. Bakker, „Holland" te Amsterdam, Otto Jacke, „Turnclub Hannover", Georg Schlepper, „Turnclub Hannover", W. A. C ar pre au, G. V. „Amsterdam", W. F. K. van Haagen, „Holland" te Amsterdam, Lud. Schlepper en A. Jager van de „Turnclub Hannover".

Ten slotte een kleine herinnering aan den boottocht over de Zuiderzee op 8 Augustus, waarbij Marken het doel was, maar geen verovering daarvan door het N. G. V. plaats had.

Aan het eind van 1893 geeft de staat van het Verbond aan: 116 vereenigingen, waarvan 14 buitengewoon lid zijn.

In de op 28 Januari 1894 te Amsterdam gehouden jaarvergadering blijkt eenige wijziging in de samenstelling van het Bondsbestuur te zijn gekomen, doordat de Heer Van Santen in de vergadering van het gewest „Zuidholland en Zeeland", op 17 December 1893, zich niet herkiesbaar stelde en «de Heer Joh. H e ij n e n, te 's-Gravenhage in zijn plaats werd gekozen. De bondsvergadering van 1894 benoemde daarop de Heer E. M. S. van Santen, tot Eerelid. Mr. Jitta, die, zooals bekend, alleen voor het jaar van het zilveren feest, het voorzitterschap van het N. G. V. op zich had genomen, trad dus weder af. De vergadering kiest Dr. H. P. M e ij e r in zijn plaat». Daar genoemde heer echter niet ter vergadering aanweiig was, kon eerst later worden vernomen, dat hij voor de*e benoeming bedankte. Het gevolg daarvan was eene buitengewone algemeene vergadering, die op 22 April 1894 te Utrecht gehouden werd en waarin de Heer Karei Muller als bondsvoorzitter wordt gekozen. In de bovenvermelde jaarvergadering werd besloten, dat voortaan de bepaling zou vervallen, dat de leden van het Dagelijksch

Sluiten